Právna pomoc pri ochrane pokojného stavu

Právna pomoc pri ochrane pokojného stavu

Ste starosta a obracajú sa s Vami občania so svojimi spormi? Chystá sa niektorý obyvateľ obce preorať obecnú cestu? Chystá sa sused odpíliť konáre susedovho stromu prevísajúce nad jeho pozemok? Ak musíte riešiť takéto situácie, čítajte ďalej. Vysvetlíme vám, čo môže obec urobiť.

Poznáte pôvod slova richtár? Je to slovakizovaná podoba nemeckého slova richter – sudca. Rozhodovanie sporov bolo totiž v minulosti bežnou agendou obcí. Hoci dnes spory rozhodujú takmer výlučne súdy, určité akoby súdne právomoci ostali obciam dodnes. A môžu ich efektívne využívať práve na riešenie vyššieuvedených situácií.

Kľúčom je ust. § 5 Občianskeho zákonníka. Toto ustanovenie dáva obciam možnosť chrániť a udržiavať pokojný stav. Je to zvláštne ustanovenie, pretože na rozdiel od iných ustanovení zákona nechráni žiadne špecifické právo, ale pokoj v obci. A to aj vtedy, ak tým dôjde k obmedzeniu práv – napríklad práva vlastníka. Zákaz rušenia pokojného stavu je vyjadrením zásady zákazu svojpomoci v práve. Zákonodarca si je totiž vedomý, že ak by nechal ochranu práv na občanov samotných, výsledkom bude anarchia. Preto sa svojpomoc pripúšťa len vo výnimočných prípadoch. Fungovanie ochrany pokojného stavu možno najlepšie vidieť na nasledovnom príklade: pozemok určitého vlastníka je v obci dlhodobo využívaný ako chodník. Vlastník sa náhle rozhodne pozemok prehradiť, čím spôsobí mnohým obyvateľom obce veľké ťažkosti. Hoci má ako vlastník právo zakázať užívanie svojho pozemku, urobil to spôsobom, ktorý narušil zabehaný stav vecí v obci. A preto mu obec môže prikázať, aby prehradenie odstránil a obrátil sa na súd. Vlastník teda svoje právo nestráca. Akurát sa musí jeho ochrany domáhať štandardnou súdnou cestou, kedy sa náležite posúdia aj práva ostatných účastníkov.

Samozrejme, aj obec je viazaná zákonom a nemôže pri ochrane pokojného stavu postupovať svojvoľne. No práve preto, že nejde o celkom bežnú agendu, mnohé obce nevedia, ako na to. A potrebujú odbornú právnu pomoc. Inak hrozí, že sa dopustia chýb. Dôsledkom chýb pritom nebude len neefektívnosť prijatého opatrenia, ale aj potenciálna zodpovednosť obce za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím.

Pokojný stav je stav, kedy má niekto možnosť správať sa určitým spôsobom, a to bez ohľadu na právny titul tohto správania. Zásahom sa potom rozumie taká náhla zmena, kedy doterajší spôsob správania sa už nie je možný (napr. zahradenie chodníka, preoranie cesty…)

Obce nekonajú z úradnej povinnosti, ale vždy len na základe návrhu obyvateľa dotknutého zásahom.

Aby bola poskytnutá ochrana, musia byť splnené dve základné podmienky:

 1. existencia pokojného stavu a
 2. zrejmý zásah do pokojného stavu.

Obec nikdy neskúma právny stav, na to sú súdy. Posudzuje len faktický stav, pretože ten dobre pozná (ten chodník tam bol 50 rokov…). Ak dôjde k názoru, že faktický stav sa zmenil, môže zasiahnuť.

Rozsah ochrany je opäť daný § 5 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia je obec oprávnená zásah do pokojného stavu a) zakázať, b) rušiteľovi uložiť, aby obnovil posledný pokojný stav alebo c) zakázať a rušiteľovi uložiť, aby obnovil posledný pokojný stav.

Ide o klasické správne konanie. Čiže vyžaduje sa podanie návrhu, jeho preskúmanie, predvolanie účastníkov konania, miestna obhliadka a rozhodnutie. Rozhodnutie musí mať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravných prostriedkoch. Rozhodnutie je predbežne vykonateľné. Teda aj keď je voči nemu prípustné odvolanie, môže obec ihneď pristúpiť k jeho výkonu.

Pomôžeme si reálnym prípadom z našej praxe. Obyvateľ istej obce zahradil svojim autom miestnu cestu, čím časť obce odrezal od sveta. Obec preto okamžite vydala rozhodnutie, ktorým občanovi nariadila auto odstrániť. Súčasne si obec zabezpečila odťahovú službu a policajnú ochranu. Predstavitelia obce sa spoločne s políciou a odťahovou službou dostavili na zablokované miesto, kde občanovi odovzdali rozhodnutie. Odťahová služba, chránená políciou, potom začala nakladať vozidlo na svoje nákladné auto. V tom momente to majiteľ vozidla vzdal a auto dobrovoľne preparkoval.

Pomôžeme obci vyhodnotiť situáciu, pripraviť podklady na rozhodnutie o ochrane pokojného stavu a vypracovať rozhodnutie samotné. To všetko tak, aby rozhodnutie nemalo právne vady a obci nehrozila zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím. Súčasne môžeme pomôcť taktiež pri výkone rozhodnutia.

Mám záujem o právnu pomoc pri ochrane pokojného stavu

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU