Zásady hospodárenia s majetkom obce – využite všetky možnosti, ktoré vám zákon dáva

Zásady hospodárenia s majetkom obce – využite všetky možnosti, ktoré vám zákon dáva

Právny režim nakladania s obecným majetkom líši obchodných spoločností alebo bežných fyzických osôb. Tento odlišný režim má zabezpečiť, aby majetok obce bol využívaný len na verejnoprospešné účely, bol chránený pred zneužitím a nehospodárnym nakladaním a zároveň zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a zveľaďovanie.

Právnym základom nakladania s majetkom obcí sú zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obcí. Tieto dva zákony hovoria, ako má obec pri nakladaní postupovať a zároveň stanovujú aj obmedzenia a osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť.

Rozhodovanie o hospodárení s majetkom obce je v kompetencii orgánov obce – starostu a obecného zastupiteľstva. Presné podmienky hospodárenia má však obecné zastupiteľstvo bližšie upraviť v tzv. zásadách hospodárenia. Ide o základný dokument podľa, ktorého by sa obec pri nakladaní so svojim majetkom mala riadiť. V praxi ide napríklad o vylúčenie pochybností o tom, či určitý úkon obce podlieha schváleniu obecnému zastupiteľstvu, v akej väčšine a kedy nie (v medziach zákona, samozrejme). Problémom však často býva, že obce zásady hospodárenia nemajú, alebo ich majú spracované zle. Dochádza potom k rôznym komplikáciám a bizarným situáciám, ktoré obci sťažujú život. Preto je dôležité, aby obec zásady hospodárenia mala, a aby ich mala spracované dobre.

Nie všetky pre obec významné situácie týkajúce sa nakladania s jej majetkom rieši zákon o obecnom zriadení alebo zákon o majetku obcí. Zákon ale dáva obci priestor na úpravu takýchto situácií v zásadách hospodárenia. 

Zásady môžu napr. odbremeniť obecné zastupiteľstvo, ktoré nebude musieť schvaľovať prevody hnuteľných vecí alebo nakladanie s majetkovými právami pod hodnotu určenú zásadami. Taktiež môže obec v zásadách hospodárenia ustanoviť podmienky, za akých možno upustiť od vymáhania pohľadávok (ktoré sa napr. javia ako nedobytné a ich vymáhanie obec skôr zaťažuje), alebo iných majetkových práv obce. V prípade problémov so správcom majetku môžu zásady určiť, za akých podmienok bude správcovi správa majetku rýchlo odňatá. V zásadách taktiež možno určiť aj to, kto namiesto obecného zastupiteľstva bude rozhodovať o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou nižšou ako stanovuje zákon.

Všetko vyššie uvedené, pokiaľ je správne upravené v zásadách hospodárenia, môže obci výrazne uľahčiť a zefektívniť jej každodenné fungovanie.

Zákon nehovorí, či majú byť zásady hospodárenia schválené vo forme uznesenia alebo všeobecne záväzného nariadenia. Vzhľadom na to, že ide skôr o „interný“ predpis, forma uznesenia by mohla byť vhodnejšia.  Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Ak by sa zásady hospodárenia prijímali v podobe všeobecne záväzného nariadenia, vyžaduje sa súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

To, že zákon zveruje obciam možnosť upraviť nakladanie s majetkom v zásadách hospodárenia ešte neznamená, že všetko môže upraviť obec podľa svojvôle. Zásady hospodárenia musia byť v súlade so zákonom a nemali by zákon ani obchádzať. Sú však prípady, ktoré sme spomenuli vyššie, ako aj mnohé ďalšie, kedy má obec pomerne široký priestor postupovať podľa svojich potrieb a konkrétnych podmienok v obci.

Zásady hospodárenia musí mať každá obec. Zákon síce nestanovuje sankciu ak ich obec nemá, ale bez týchto zásad obec nemôže riešiť všetky situácie spojené s nakladaním s jej majetkom. Pretože nie každú situáciu upravuje zákon. A aj v prípade, že už obec zásady hospodárenia používa, ale tieto neriešia niektoré situácie optimálne, môže to proces nakladania s majetkom zbytočne komplikovať alebo spomaľovať.

Navyše nakladanie s majetkom obce na základe zásad, ktoré nie sú pripravené dobre, môže byť pri kontrole Najvyššieho kontrolného úradu SR vyhodnotené ako nehospodárne a neefektívne. 

Každá obec rieši špecifické otázky týkajúce sa nakladania s majetkom, nie v každej obci môže byť jednoduché zvolať uznášaniaschopné zastupiteľstvo, nie v každej obci môže o neupotrebiteľnosti majetku rozhodovať človek na určitej pozícii a pod.. Toto všetko by mala každá obec pri príprave svojich zásad hospodárenia zohľadniť. Preto by mali byť každé zásady pripravené individuálne podľa potrieb tej – ktorej obce. 

Pomôžeme vám pripraviť alebo upraviť zásady hospodárenia tak, aby vaša obec vyťažila maximum z toho, čo zákon ponúka a získala čo najväčšiu flexibilitu pri nakladaní so svojim majetkom.

Máte záujem o viac informácií?

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU