Zásady hospodárenia s majetkom obce – využite všetky možnosti, ktoré vám zákon dáva

Zásady hospodárenia s majetkom obce – využite všetky možnosti, ktoré vám zákon dáva

Právny režim nakladania s obecným majetkom sa líši od režimu obchodných spoločností alebo bežných fyzických osôb. Ide totiž o verejný statok. Jeho efektívne využívanie a nakladenie s ním je teda verejným záujmom.

Právnym základom nakladania s majetkom obcí sú zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obcí. Tieto dva zákony hovoria, ako má obec pri nakladaní postupovať a zároveň stanovujú aj obmedzenia a osobitné podmienky, ktoré je potrebné splniť. Rozhodovanie o hospodárení s majetkom obce je v kompetencii orgánov obce – starostu a obecného zastupiteľstva. Presné podmienky však musia byť upravené v tzv. zásadách hospodárenia. Ide o základný dokument, podľa ktorého by sa obec mala riadiť pri hospodárení so svojim majetkom. A hoci do 01. novembra 2023 dokázali mnohé obce fungovať aj so zle spracovanými zásadami, novela zákona o majetku obcí účinná od tohto dňa všetko mení. Kvalitné zásady hospodárenia sú od 01. novembra 2023 nevyhnutnosťou.

Nie všetky významné situácie týkajúce sa nakladania s jej majetkom riešia zákony o obecnom zriadení alebo o majetku obcí. Práve naopak, niektoré veľmi dôležité otázky smú byť upravené len v zásadách hospodárenia. Tou najdôležitejšou je stanovenie dôvodov hodných osobitného zreteľa, kedy možno obecný majetok predávať alebo prenechávať do prenájmu inak ako štandardnými zákonnými postupmi (priamy predaj, verejná súťaž, dražba) a za menej ako všeobecnú cenu. Hoci zákon o tomto druhu prevodu hovorí ako o niečom mimoriadnom (viď výraz „osobitný zreteľ“), drvivá väčšina prevodov sa obecného majetku sa uskutočňuje práve takto. Bez definície konkrétnych dôvodov, kedy takýto prevod prichádza do úvahy, už teda obce po 01.11.2023 nepredajú takmer nič.

Zásady môžu taktiež odbremeniť obecné zastupiteľstvo, ktoré nebude musieť schvaľovať prevody hnuteľných vecí alebo nakladanie s majetkovými právami pod hodnotu určenú zásadami. Obec môže tiež v zásadách ustanoviť podmienky, za akých možno upustiť od vymáhania pohľadávok (ktoré sa napr. javia ako nedobytné a ich vymáhanie obec skôr zaťažuje), alebo iných majetkových práv obce. V prípade problémov so správcom majetku môžu zásady určiť, za akých podmienok bude správcovi správa majetku rýchlo odňatá. V zásadách taktiež možno určiť aj to, kto namiesto obecného zastupiteľstva bude rozhodovať o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľnej veci so zostatkovou hodnotou nižšou ako stanovuje zákon. Všetko vyššie uvedené, pokiaľ je správne upravené v zásadách hospodárenia, môže obci výrazne uľahčiť a zefektívniť jej každodenné fungovanie.

Zákon nehovorí, či majú byť zásady hospodárenia schválené vo forme uznesenia alebo všeobecne záväzného nariadenia. Vzhľadom na to, že ide skôr o „interný“ predpis, forma uznesenia by mohla byť vhodnejšia. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Ak by sa zásady hospodárenia prijímali v podobe všeobecne záväzného nariadenia, vyžaduje sa súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

To, že zákon dáva obciam možnosť upraviť nakladanie s majetkom v zásadách hospodárenia ešte neznamená, že môžu postupovať úplne svojvoľne. Ak napríklad zákon požaduje, aby bol proces predaja obecného majetku transparentný alebo nediskriminačný, nemôžu zásady túto požiadavku porušiť. Zásady hospodárenia musia byť v súlade so zákonom a nemali by zákon ani obchádzať. Sú však prípady, ktoré sme spomenuli vyššie (ako aj mnohé ďalšie) kedy má obec pomerne široký priestor postupovať podľa svojich potrieb a konkrétnych podmienok v obci.

Zásady hospodárenia musí mať každá obec. Zákon síce nestanovuje sankciu ak ich obec nemá, ale bez zásad nemožno riešiť všetky situácie spojené s nakladaním s majetkom (viď prevody z dôvodov hodných osobitného zreteľa vyššie).

Každá obec rieši špecifické otázky týkajúce sa nakladania s majetkom. Nie v každej obci môže byť jednoduché zvolať uznášaniaschopné zastupiteľstvo, nie v každej obci môže o neupotrebiteľnosti majetku rozhodovať človek na určitej pozícii a pod. Toto všetko by mala každá obec pri príprave svojich zásad hospodárenia zohľadniť. Preto by mali byť zásady pripravené individuálne podľa potrieb príslušnej obce.

Pomôžeme vám pripraviť alebo upraviť zásady hospodárenia tak, aby vaša obec vyťažila maximum z toho, čo zákon ponúka a získala čo najväčšiu flexibilitu pri nakladaní so svojim majetkom.

Máte záujem o viac informácií?

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU