Slovenský pozemkový fond – získanie vlastníctva pozemkov od štátu

Slovenský pozemkový fond – získanie vlastníctva pozemkov od štátu

Z celkového počtu 3 500 katastrálnych území na Slovensku prebehli pozemkové úpravy len v cca 500. Pozemkové vlastníctvo je preto stále rozdrobené. A v obciach sa nachádza množstvo pozemkov vlastnených štátom. Vo väčšine prípadov však štát tieto pozemky neužíva – prinajmenšom nie v rozsahu, v akom by ich účelne dokázali využiť obce. Štát si túto skutočnosť uvedomuje, a preto dáva obciam možnosť pozemky vo svojom vlastníctve nadobudnúť. A to dokonca bezodplatne. Bola by škoda túto príležitosť nevyužiť. Radi vám pri tom pomôžeme.

Obec môže od štátu získať bezodplatne pozemky, ktoré existujúci územný plán určuje na umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Pozor, musí sa jednať o pozemky, na ktorých sa uvedené stavby len majú umiestniť, nie o pozemky pod už existujúcimi stavbami.

Áno, ale musí sa jednať o obec, ktorá nie je povinná ho mať. V takomto prípade stačí uznesenie obecného zastupiteľstva o tom, že na pozemku má byť umiestnená verejnoprospešná stavba.

Nie, bezplatne sa dajú nadobudnúť len pozemky patriace štátu. Pozemky, ktoré má SPF sa dajú nadobudnúť inými spôsobmi.

Obec si v prvom rade musí určiť pozemky, o ktoré má záujem, a musí preveriť, či je ich vlastníkom Slovenská republika. V záväznej časti územného plánu musia byť tieto pozemky určené na výstavbu verejnoprospešných stavieb. Ak sú tieto podmienky splnené, obec požiada SPF o súhlas s územným konaním. Súčasťou žiadosti musí byť aj projekt pre územné konanie na stavbu, ktorú chce obec na pozemkoch zriadiť. Súhlas, ako ho SPF udelí, umožňuje obci realizovať výstavbu. Vo svojom súhlase SPF súčasne určí dokedy musia byť pozemky pod stavbou vysporiadané (t. j. dokedy má obec požiadať o prevod). Samotný prevod pozemkov sa uskutočňuje až na základe ďalšej žiadosti obce, ktorej prílohou musí byť aj uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení ich nadobudnutia obcou. Prevod sa potom uskutočňuje na základe zmluvy, ktorá sa podá na vklad do katastra.

Pomôžeme obci vyhodnotiť situáciu, pripraviť potrebné podklady, vypracovať potrebné žiadosti a iné listiny. Súčasne celý proces sledujeme a manažujeme. Rozsah našej pomoci si však vždy vieme dohodnúť individuálne – ak niektoré úkony zvládne obec lepšie sama, nemusíme ich robiť my.

Výšku našej odmeny si dohodneme individuálne – a to podľa rozsahu pozemkov, ktorých sa bude vyporiadanie týkať.

Máte záujem o nadobudnutie pozemkov vlastnených štátom?

Vyplňte formulár a my sa vám ozveme

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Sme špecialisti v tejto problematike.

  Ozvite sa nám.

   

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


   Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

   Napíšte nám

   Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU