blog


Pozemky od štátu získajú obce jednoduchšie

Dňa 28. júna schválila Národná rada novelu zákona o pozemkových úpravách. Tá by mala obciam uľahčiť nadobúdanie pozemkov od štátu. Hoci je novela pomerne krátka, zmeny, ktoré prináša, sú významné. O čo ide? Doterajšie znenie zákona o pozemkových úpravách obsahovalo ustanovenie, podľa ktorého mohol Slovenský pozemkový fond (SPF) prevádzať štátne pozemky jedine na obce alebo […]

Kedy musí obec rozhodovať o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti svojho majetku?

Niektoré obce pred predajom svojho majetku najprv rozhodujú o jeho prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti. Robia to pritom pri každom jednom prevode. Bez ohľadu na to, aký druh majetku sa prevádza. Vždy nás zaujímalo, prečo to robia. Zákon o majetku obcí totiž takéto rozhodnutie vyžaduje len v súvislosti s určitými druhmi majetku. Tieto sú uvedené v § […]

Pol roka veľkej novely zákona o majetku obcí.

Koncom apríla uplynulo presne pol roka uplatňovania novely zákona o majetku obcí č. 137/2023 Z.z.. Takže môžeme trochu bilancovať. Pretože väčšina prevodov obecného majetku sa uskutočňovala z dôvodov hodných osobitného zreteľa, sú najsledovanejšou časťou novely paragrafy, podľa ktorých má byť súčasťou zásad hospodárenia s majetkom obce aj popis konkrétnych dôvodov. Doteraz totiž platilo, že dôvodom […]

Posielame vám nové usmernenie ÚGKK ku vkladovým konaniam pre obce a mestá

Predávala vaša obec v poslednej dobe nehnuteľný majetok? Prerušil jej kataster vkladové konanie? Žiadali od vás preukázanie skutočností a predloženie dokladov, ktoré doteraz nepotrebovali? Ak áno, nie ste jediní. Od 1. februára je účinné nové usmernenie Úradu geodézie a katastra (ÚGKK) č. 2/2024. Usmernenie ustanovuje zoznam dokladov, ktoré majú okresné úrady požadovať od obcí pri […]

Nie je priamy predaj ako priamy predaj.

V našich blogoch sa pravidelne sťažujeme na zlú kvalitu a nízku jazykovú úroveň našej legislatívy. Dnes bude témou priamy predaj obecného majetku. Avšak nie predaj samotný, ale slovné spojenie “priamy predaj”. Hoci ide o relatívne banálnu vec, často spôsobuje nedorozumenia. Výraz “priamy predaj” označuje špecifický a regulovaný spôsob predaja obecného majetku. V podstate ide o […]

Ako určiť primeranosť protiplnenia pri zámene obecného majetku?

Obecný majetok je verejným majetkom a má sa s ním nakladať čo najhospodárnejšie. Tomu zodpovedá aj požiadavka primeranosti protihodnoty pri jeho prevodoch. Ak sa majetok predáva, protihodnota má podobu peňazí. Tieto sú nielen nositeľom hodnoty, ale aj zúčtovacou jednotkou. Takže primeranosť protiplnenia sa dá posúdiť pomerne jednoducho. Iná situácia však nastáva, ak má protiplnenie povahu […]

Predaj obecného majetku s nízkou zostatkovou cenou

Na čo si dať pozor? Novela zákona o majetku obcí účinná od 1. novembra, okrem iných zmien (o nich sme už písali), zvýšila zostatkovú cenu majetku, ktorý obec môže predať “neformálnym” spôsobom. Teda bez verejnej súťaže, priameho predaja, dražby alebo rozhodnutia o existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pôvodná hranica bola 3 500 eur, po novom […]

Zmeny stavebnej legislatívy sa dotknú aj zákona o obecnom zriadení

Čo môže obec po novom žiadať od developerov? Prvý apríl 2024 sa nezadržateľne blíži. A s ním aj nadobudnutie účinnosti novej stavebnej legislatívy, teda Zákona o územnom plánovaní a Zákona o výstavbe. Avšak reforma stavebného práva je tak rozsiahla, že sa dotkne ďalších viac ako päťdesiatich zákonov. Medzi nimi aj zákona o obecnom zriadení. O […]

Zmena údajov kupujúceho a platnosť uznesenia o schválení predaja majetku

Má zmena údajov kupujúceho vplyv na platnosť uznesenia o schválení predaja majetku obce? Efektívny výkon verejnej kontroly nad nakladaním s obecným majetkom je celospoločenským záujmom. Zákon preto v tomto smere obciam ukladá viacero povinností. Od zverejňovania zámerov na uskutočnenie predaja, až po schválenie predajov zastupiteľstvom. Celý predaj preto trvá dlhšie ako je tomu pri predajoch […]

Vlastníctvo podielu v obchodnej spoločnosti obcou

Mali by obce podnikať? Zákon o majetku obcí od samého začiatku pripúšťa, aby obec vlastnila podiely v obchodných spoločnostiach. A prostredníctvom nich podnikala. Obce túto možnosť rady využívajú a často vlastnia rovno niekoľko spoločností. To však neznamená, že robia dobre. S vlastníctvom obchodného podielu sú totiž spojené nielen práva, ale aj povinnosti. Ide o to, […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU