• Uvod
  • Obec
  • Ako určiť primeranosť protiplnenia pri zámene obecného majetku?

Ako určiť primeranosť protiplnenia pri zámene obecného majetku?

Prečítať článok:

Playback speed:


Obecný majetok je verejným majetkom a má sa s ním nakladať čo najhospodárnejšie. Tomu zodpovedá aj požiadavka primeranosti protihodnoty pri jeho prevodoch. Ak sa majetok predáva, protihodnota má podobu peňazí. Tieto sú nielen nositeľom hodnoty, ale aj zúčtovacou jednotkou. Takže primeranosť protiplnenia sa dá posúdiť pomerne jednoducho. Iná situácia však nastáva, ak má protiplnenie povahu nepeňažnú. Napríklad pri zámenách. Majetok, ktorý obec ako protihodnotu dostáva pri zámenách, je síce tiež nositeľom hodnôt, ale na rozdiel od peňazí nie je zúčtovacou jednotkou. Posúdenie primeranosti protihodnoty je teda sťažené.

Hoci zámeny obecného majetku nie sú také časté ako jeho predaje, predsa k nim dochádza. Napríklad pri pozemkoch, kedy si obce vysporadúvajú svoje cesty. Takže otázka určenia primeranosti protihodnoty je legitímna.

Ako ju správne určiť?

Keďže hovoríme o zámene, zámerne sa nebudeme venovať priamemu predaju, obchodnej verejnej súťaži a dražbe. A to z dvoch dôvodov. V prvom rade, mechanizmus dražieb, súťaží a priamych predajov je od začiatku nastavený smerom k maximalizácii protihodnoty pre obec. No ešte dôležitejšie je, že tieto tri spôsoby implicitne predpokladajú predaj, t. j. peňažnú odplatu. Zámeny preto prichádzajú do úvahy jedine v prípadoch podľa ust. § 9a ods. 15 zákona o majetku obce. Čiže, ak sa predaj realizuje inak ako dražbou, priamym predajom alebo súťažou. Vtedy ukladá zákon obciam povinnosť dohodnúť cenu prinajmenšom vo výške všeobecnej hodnoty prevádzanej veci. Jedinou výnimkou sú prevody z dôvodu hodného osobitného zreteľa. To však tiež len vtedy, keď to umožňujú zásady hospodárenia, resp. ak ide o vec nízkej hodnoty.

Na to, aby obce spomínanej zákonnej požiadavke vyhoveli, si musia zodpovedať dve otázky:
  1. Aká je všeobecná hodnota prevádzanej veci?
  2. Zodpovedá všeobecnej hodnote prevádzanej veci aj získané protiplnenie?

Odpoveď na prvú otázku je jasná. Všeobecnú hodnotu prevádzanej veci stanovuje znalec posudkom a vyjadruje ju v peniazoch. Ako však určiť, či všeobecnej hodnote prevádzanej veci zodpovedá aj prijaté protiplnenie? V prípade zámeny tiež jedine posudkom. A to práve z dôvodu, ktorý sme uviedli v úvode tohto článku. Vecné protiplnenie totiž na rozdiel od peňazí nemá povahu zúčtovacej jednotky. Takže ak chce obec preukázať, že protiplnenie zodpovedá hodnote prevádzanej veci, musí ho dať oceniť. Jedine tak zistí, či to, čo zámenou získava, je hodné toho, čo zámenou stráca. Ak sa zámenou získavaná vec posudkom neocení, v prípadnom súdnom spore o platnosť zámeny môže byť preukázané, že obec za svoju vec dostala menej ako mala. Súd môže potom celú zámenu vyhlásiť za neplatnú.

Ak aj vaša obec uvažuje o zámene svojho majetku a potrebuje poradiť, budeme radi ak sa nám ozvete a my vám budeme môcť pomôcť.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU