blog


Znovuzvolený hlavný kontrolór – dodatok či nová pracovná zmluva?

Právne postavenie verejných funkcionárov v samospráve je zaujímavé. Miešajú sa tu totiž prvky pracovného a správneho práva. Takže občas vznikajú zaujímavé právne problémy. Venovali sme sa im napríklad v našich blogoch o zástupcovi starostu obce, ktoré nájdete tu. Nemenej zaujímavý je však aj hlavný kontrolór. Práve v súvislosti s ním sme narazili na zaujímavú otázku. […]

Môže zastupiteľstvo opakovane rozhodovať v tej istej záležitosti?

V našom parlamente platí špeciálne pravidlo. Ak sa o určitej veci raz hlasovalo, možno o tej istej veci hlasovať až po uplynutí určitej lehoty (myslíme, že je to 6 mesiacov). Keby nebolo dnešnej legislatívnej smršte, kedy sa poslanci snažia rôznymi spôsobmi pretláčať návrhy, ktoré už boli odmietnuté, asi nik by toto pravidlo nepoznal. O špeciálnom […]

Ako vyhlásiť zasadnutie obecného zastupiteľstva za neverejné?

Čo nie je tajné, to je verejné. Táto zásada platí aj pre zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ale nie bez výnimky. Sú témy, z ktorých prejednávania je možné verejnosť vylúčiť. O aké témy ide, tentokrát ponecháme bokom. Pozrieme sa radšej na spôsob, ako toto vylúčenie realizovať z formálnej stránky. Zákon je totiž veľmi stručný a žiadny podrobný […]

Pár návrhov k právnej úprave právneho postavenia zástupcu starostu.

V minulom blogu sme sa opäť zaoberali postavením zástupcu starostu obce. Menovite jeho povinnosťou podávať majetkové priznanie. Funkcia zástupcu, ktorý prevzal vedenie obce po starostovi, ktorému zanikol mandát, je však zaujímavá aj v iných ohľadoch. Vysvetlili sme už, že takýto zástupca starostu, napriek svojim oprávneniam, nie je verejným funkcionárom. Z toho preňho vyplývajú ďalšie – […]

Chystá sa na obce ďalšia atómovka?

Pár poznámok k návrhu novely zákona o obecnom zriadení 8. februára zverejnilo Združenie miest a obcí kritické stanovisko k návrhu novely zákona o obecnom zriadení. Návrh bol do Národnej rady doručený ešte v januári a hoci nejde o vládny návrh, je možné, že v situácii, aká v Národnej rade momentálne panuje, nakoniec prejde. Práve preto, […]

Zníženie úväzku zastupujúceho starostu

Alebo na čo by sa mal pripraviť starostov zástupca? Od komunálnych volieb uplynulo len pár mesiacov, no už máme prvých starostov, ktorí prišli o mandát. Pre dotknutú obec, a predovšetkým starostovho zástupcu, tak nastáva nová situácia. Hoci zástupca stále ostáva zástupcom, obsah jeho oprávnení sa dramaticky mení. Do zániku mandátu starostu boli totiž zástupcove oprávnenia […]

Ako je to s nevyčerpanou dovolenkou staronového zástupcu starostu?

Nedávno sme v súvislosti s komunálnymi voľbami riešili otázku nevyčerpanej dovolenky starostu. Nevyčerpaná dovolenka sa však netýka len starostov. V novom volebnom období môžu pokračovať aj ich zástupcovia. Aké pravidlá platia pre nich? V prvom rade si treba uvedomiť, že postavenie zástupcu starostu sa od postavenia starostu líši. Aj jeho mandát síce končí zložením sľubu […]

P. S.: Môže starosta postúpiť práva zo zmluvy?

Skutočný príklad z Partizánskej Ľupče V našich blogoch sme už riešili tému postúpenia práv zo zmluvy o prevode obecného majetku. Menovite prípad, kedy poslanci schvália uzavretie zmluvy s konkrétnou osobou a starosta dodatočnou dohodou a bez súhlasu zastupiteľstva práva z tejto zmluvy prevedie na niekoho iného. Prevádzaný majetok tak získa osoba odlišná od tej, ktorú […]

Starostovo veto – je toto právo neobmedzené?

V našich blogoch sme sa už venovali oprávneniu starostu pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Je však toto právo absolútne? Sú nejaké uznesenia, ktorých výkon sa pozastaviť nedá? Existujú nejaké ďalšie obmedzenia výkonu tohto práva? Uznesenia, ktorých výkon je nepozastaviteľný, sú úplne bežné. Jedná sa o uznesenia procedurálnej povahy, ktorými obecné zastupiteľstvo riadi svoje zasadnutie. Napríklad […]

Pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva – môže si starosta svoje veto rozmyslieť?

Zákon o obecnom zriadení dáva starostovi možnosť pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Spôsob je jednoduchý – uznesenie v zákonom stanovenej lehote nepodpíše. Táto lehota je desať dní a začína plynúť schválením uznesenia zastupiteľstvom. Natíska sa ale otázka: môže starosta takéto uznesenie podpísať neskôr? Dôjde takýmto neskorším podpisom k “zhojeniu” pozastaveného uznesenia? Nejde len o to, […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU