Vyporiadavanie ciest pre obce a mestá

Vyporiadavanie ciest pre obce a mestá

Jednou z oblastí, v ktorých dodnes pretrvávajú neblahé následky socializmu, je vlastníctvo pozemkov. Postihnutí sú pritom nielen občania, ale aj obce. A to predovšetkým neusporiadanými vzťahmi k miestnym cestám. Tieto sú často vo vlastníctve občanov, pričom dohoda na vyriešení situácie mnohokrát nie je možná. Takýto stav dlhodobo narúša vzťahy v obci, vyvoláva spory a konflikty a znižuje kvalitu života v nej.

V záujme vyriešenia tohto problému prijala NR SR v roku 2013 novelu cestného zákona. V zmysle novely pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich vysporiadaniu a sú pod cestami, možno vo verejnom záujme vyvlastniť.  Návrh na vyvlastnenie bolo pôvodne možné podať do 31.12.2020. Neskôr sa lehota predĺžila až do 31.12.2030.

Zákon teda obciam ponúka jedinečnú barličku k dosiahnutiu konečného vysporiadania pozemkov pod svojimi cestami.  Táto možnosť však prichádza do úvahy len vtedy, ak sa nedosiahne dohoda s vlastníkmi pozemkov. Dohoda môže spočívať buď v úplnom prevode vlastníckeho práva alebo zriadení vecného bremena.
Otvorené dvere k vyriešeniu tohto dlhodobého problému sa však obciam čochvíľa zatvoria. Návrh na vyvlastnenie na zabezpečenie konečného a nemenného stavu je možné podať len do 31.12.2030. Inak ostane zachovaný súčasný stav. Teda konflikty, obmedzenia, súdne spory. A predovšetkým zvýšená finančná záťaž v podobe platieb nájomného, náhrady bezdôvodného obohatenia a podobne. Je nepochybné, že uvedené finančné prostriedky mohli byť využité oveľa zmysluplnejšie a najmä v prospech obyvateľov obce.

Zaujala vás táto téma alebo sa vás priamo dotýka? Trápia vašu obec nevysporiadané pozemky pod cestami? Máme pre vás pripravené riešenia a budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Prvým krokom je zhodnotenie situácie v danej obci. Teda ustálenie rozsahu a druhu miestnych komunikácií obce spravidla podľa katastrálnej mapy alebo územného plánu obce, ak ho má obec spracovaný. Následne sa určí počet a druh miestnych komunikácií, ktorých pozemky pod nimi sú vo vlastníctve inej osoby ako obce. Dôležité je aj posúdenie a zhodnotenie kvality podkladov k miestnym komunikáciám (delimitačné protokoly, stavebné povolenia, osvedčenia, územné plány a pod.). Ďalším krokom je určenie optimálneho spôsobu vysporiadania pre obec spolu s prípravou potrebných dokladov, ako sú znalecké posudky, geometrické plány, žiadosti, návrhy zmlúv a podobne. Poslednou fázou celého procesu je podanie žiadosti o vyvlastnenie na príslušný Okresný úrad v sídle kraja a zastupovanie v konaní.

Ako už bolo uvedené vyššie definitívnym spôsobom vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami  je vyvlastnenie. To je jediné, čo obci v prípade nedohody s vlastníkmi pozemkov ostáva. Návrh na vyvlastnenie je potrebné podať najneskôr do 31.12.2030.

Obec, ktorá termín nestihne, je odkázaná len na dohodu a dobrú vôľu vlastníkov pozemkov pod miestnymi komunikáciami. V prípade, že tu dobrá vôľa nebude, budú obce vystavené požiadavkám vlastníkov ciest na platenie nájmu, vydanie bezdôvodného obohatenia a, v najhoršom prípade, aj blokáciám ciest (v našej praxi sa to už stalo).

Každá obec by si mala pripraviť čo najviac dokladov svedčiacich o tom, že pozemné komunikácie, ktoré má záujem vysporiadať, sú jej. Predovšetkým môže ísť o delimitačné protokoly podľa zákona o majetku obcí, pasporty miestnych komunikácií, stavebné povolenia a podobne.

Manažujme pre vás celý proces vysporiadnia od úvodného vyhodnotenia až po zastupovanie vo vyvlastňovacom konaní. Začneme analýzou situácie a návrhom optimálneho  riešenia. Následne pripravíme potrebné doklady, zabezpečujeme ich distribúciu a robíme všetky ďalšie potrebné úkony. Rozsah našej pomoci si však vždy vieme dohodnúť individuálne – ak niektoré úkony zvládne obec lepšie sama, nemusíme ich robiť my.

Náklad celého vyvlastnenia je možné odhadnúť až po vyhodnotení prípadu. Každopádne však tento náklad pozostáva z relatívne malého počtu položiek. Jedná sa predovšetkým o náklady znaleckých posudkov, geometrických plánov, a náklad na našu odmenu. Odmena pre geodetov a znalcov je stanovená príslušnými predpismi, odmenu pre nás si dohodneme vždy individuálne podľa rozsahu našej služby.

Máme skúsenosť, že začatie procesu vyvlastnenia vedie paradoxne často k dohode. Vlastníci pozemkov, konfrontovaní s faktom, že o ne tak či tak prídu niekedy radšej pristúpia na dohodu. Nie je to pravidlom ale stáva sa to. Iný spôsob vysporiadania ako dohoda alebo vyvlastnenie neexistuje.

Máte záujem o vyporiadanie ciest?

Vyplňte formulár a my sa vám ozveme

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU

  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Sme špecialisti v tejto problematike.

  Ozvite sa nám.

   

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU

   Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

   Napíšte nám

   Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU