Potrebujem v obci vybudovať novú cestu

Potrebujem v obci vybudovať novú cestu

Obce v rámci svojho rozvoja plánujú novú výstavbu miestnych ciest alebo rekonštrukciu a rozšírenie tých existujúcich. Ale častokrát narážajú na zásadný problém. Nevysporiadané vlastníctvo pozemkov. V zásade totiž nemôžu stavať na cudzích pozemkoch a to isté platí aj pre rekonštrukcie. Stavebné povolenie nebude vydané bez relevantného práva k pozemku. Situáciu je však možné relatívne jednoducho riešiť. A to aj bez zásahov súdov alebo zložitých jednaní s vlastníkmi, ktorých požiadavkám sa nedá vyhovieť. Rovnako ako pri už existujúcich cestách, aj pri výstavbe ciest nových, si obce môžu potrebné pozemky vysporiadať vyvlastnením. Celý proces sa podobá vysporiadaniu pozemkov pod existujúcimi cestami (podrobné informácie nájdete TU). Rozdiel je len v dokladoch, ktoré musí mať obec spracované, aby mohla k vysporiadaniu pristúpiť.

Zaujala vás táto téma alebo sa vás priamo dotýka? Trápia vašu obec neusporiadané pozemky pod plánovanými cestami? Máme pre vás pripravené riešenia a budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Na začiatku je potrebné mať právoplatné územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Na základe výnimky v stavebnom zákone je možné vydať územné rozhodnutie aj bez súhlasu vlastníka, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Obec musí mať spracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, ktorá sa bude vyplácať ako náhrada za vyvlastnenie a geometrický plán, ktorý určí rozsah vysporiadania.

Po spracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku môžeme začať s vysporiadaním. Oslovíme vlastníkov dotknutých pozemkov s návrhom na uzatvorenie dohody – kúpnej zmluvy. Zároveň ich upozorňujeme na možnosť vyvlastnenia (toto je požiadavka zákona). Vlastníci majú zákonnú 15-dňovú lehotu, aby sa vyjadrili či súhlasia alebo nie, prípadne sa nevyjadrili vôbec. S vlastníkmi, ktorí súhlasia uzatvoríme kúpnu zmluvu. Vlastníci, ktorí nesúhlasia prípadne nereagujú, môžu byť vyvlastnení. Vyvlastňovacie konanie je klasickým správnym konaním. Príslušný na rozhodovanie je okresný úrad v sídle kraja.

Ak vlastník pozemku zomrel, pokračuje sa vo vysporiadaní s jeho dedičmi. Netreba čakať na skončenie dedičského konania. Ak je vlastník neznámy, zastupuje ho Slovenský pozemkový fond (SPF). V tomto prípade nie je potrebné robiť ani ponuku na odkup, ale podá sa priamo návrh na vyvlastnenie (neznámi vlastníci teda paradoxne celý proces urýchľujú).

Lehoty sú nastavené v zákone. V prvom rade je tu 15 dní od doručenia návrhu dohody vlastníkovi o odpredaji jeho pozemku obci. Počas tejto lehoty sa vlastníci k návrhu dohody môžu vyjadriť alebo ho odmietnuť. Po jej márnom uplynutí možno podávať návrh na vyvlastnenie. Lehoty na rozhodnutie sú nastavené 30 dní, resp. 60 dní v zložitejších prípadoch. Podľa našich skúsenosti sú však tieto lehoty spravidla 3 mesiace. V závislosti od vyťaženosti toho ktorého úradu.

Manažujme pre vás celý proces vysporiadnia od úvodného vyhodnotenia až po zastupovanie vo vyvlastňovacom konaní. Začneme analýzou situácie a návrhom optimálneho riešenia. Následne pripravíme potrebné doklady, zabezpečujeme ich distribúciu a robíme všetky ďalšie potrebné úkony. Rozsah našej pomoci si však vždy vieme dohodnúť individuálne – ak niektoré úkony zvládne obec lepšie sama, nemusíme ich robiť my.

Máte záujem o vyporiadanie pozemkov pod budúcimi cestami?

Vyplňte formulár a my sa vám ozveme

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU