• Uvod
  • Obec
  • Kedy je možné otvoriť hrobové miesto?

Kedy je možné otvoriť hrobové miesto?

Prečítať článok:

Playback speed:


Jednou z činností, ktorým sa obce venujú, je aj prevádzka obecných cintorínov. A preto sa z času na čas musia zaoberať aj takou agendou, ako sú exhumácie. Zákon o pohrebníctve ustanovuje 10 ročnú tleciu dobu ľudských ostatkov. Tlecia doba je doba, počas ktorej nie je možné zasahovať do hrobu nebohého. Táto doba sa môže predĺžiť v prípade, že sa po uplynutí 10 rokov zistí, že ľudské ostatky neboli zotleté. Tleciu dobu ľudských ostatkov častokrát ovplyvňujú hydrogeologické podmienky pohrebiska, v ktorom sú ľudské ostatky uložené.

Exhumácia je otvorenie hrobu a vyňatie ľudských ostatkov z ich miesta uloženia. Exhumácia ľudských ostatkov je často spájaná s trestným konaním, avšak nie je to pravidlom.

Exhumácia sa realizuje aj v prípadoch, kedy sa pozostalí rozhodnú preložiť ľudské ostatky nebohého do iného hrobu. Takáto situácia môže nastať v prípadoch, kedy je napríklad hrobové miesto veľmi vzdialené od pozostalých a tí chcú častejšie navštevovať nebohého. Hrobové miesto, v ktorom sú uložené ľudské ostatky je možné otvoriť aj pred uplynutím tlecej doby. Je však potrebné podať žiadosť o exhumáciu.

Aký je postup pre exhumácii ľudských ostatkov?

Exhumácia ľudských ostatkov sa realizuje na príkaz sudcu alebo prokurátora. Ide o situácie, kedy vznikne dôvodné podozrenie, že úmrtie nastalo následkom trestného činu.

Avšak v prípade, že majú byť ľudské ostatky preložené do iného hrobového miesta, žiadosť o exhumáciu môže podať obstarávateľ pohrebu prípadne jeho blízka osoba, ak už obstarávateľ pohrebu nežije. Ak bola obstarávateľom pohrebu obec, tak podať takúto žiadosť môže aj samotná obec.

K žiadosti o exhumáciu ľudských ostatkov je potrebné predložiť vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Toto sa predkladá, len ak sa žiadosť podáva pred uplynutím tlecej doby. Zároveň sa predkladá úmrtný list zosnulého, nájomná zmluva s novým pohrebiskom a údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý zabezpečí prevoz ľudských ostatkov. Žiadosť spolu s prílohami sa podáva priamo prevádzkovateľovi pohrebiska, ktorý o žiadosti rozhoduje. Ak túto zamietne, o exhumácii ľudských ostatkov rozhodne súd.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU