• Uvod
  • Obecný majetok
  • Vklad obecného majetku do obchodnej spoločnosti – na čo si majú dať obce pozor?

Vklad obecného majetku do obchodnej spoločnosti – na čo si majú dať obce pozor?

Prečítať článok:

Playback speed:


Zákon ustanovuje ohľadom nakladania s obecným majetkom pomerne prísne pravidlá. No sú v ňom medzery. A sú prípady, kedy oň môže ľahko prísť. Napríklad pri jeho vklade do obchodnej spoločnosti.

Obec ako každá iná osoba môže podnikať a môže na tento účel zakladať obchodné spoločnosti. Častokrát pritom do novej spoločnosti nevstupuje sama, ale s iným spoločníkom, fyzickou alebo právnickou osobou. Vklad, ktorým sa obec na založení takejto spoločnosti podieľa, je zvyčajne jej majetok. A zvyčajne ide o majetok lukratívny (pozemky, budovy…). O inú formu vkladu zo strany obce totiž zväčša nie je záujem. Práve toto sú situácie, kedy obci hrozí najviac rizík – práve tu sú kontrolné mechanizmy najslabšie. Problematické je totiž už samotné rozhodovanie o vklade majetku do spoločnosti. Hoci ide o prevod ako každý iný, pravidlá platné pre ostatné prevody sa naň nevzťahujú. Prevody obecného majetku sa bežne môžu uskutočniť len na základe verejnej obchodnej súťaže alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Je jasné, že verejná obchodná súťaž v prípade vkladu do spoločnosti nedáva zmysel. Ale určite by bolo vhodné, aby – ak už súťaž nebude – zákon obsahoval požiadavku na riadne zdôvodnenie vkladu. Tak ako je to pri prevodoch hodných osobitného zreteľa. Na vklad majetku do obchodnej spoločnosti sa ale žiadne zdôvodnenie nevyžaduje. Stačí len súhlas väčšiny poslancov prítomných na zasadnutí zastupiteľstva. Niet ani iných poistiek. Takáto absencia kontroly je podľa nás problém – hrozí totiž, že sitom prejde také nakladanie s majetkom, aké by pri iných spôsoboch prevodu neprešlo. Ďalším rizikom je samotná obchodná spoločnosť, do ktorej obec majetok vkladá. Aké budú vnútorné pomery? Kto bude jej ďalším spoločníkom? Bude mať obec nad svojim vloženým majetkom ešte nejakú kontrolu? Ak bude obec v danej spoločnosti tým slabším, existuje nebezpečenstvo, že kontrolu nad majetkom úplne stratí. A vložený majetok, z vôle silnejšieho spoločníka skončí u tretej osoby. Takéto prípady sa reálne stali.

Ako by sa teda mali správať obce, ktoré plánujú vložiť svoj majetok do spoločnej firmy s niekým iným?

Predovšetkým by mali trvať na tom, aby si v danej spoločnosti zachovali rozhodujúce hlasovacie práva. Hlavne ohľadom menovania štatutárov. Taktiež by mali trvať na tom, aby druhý spoločník, s ktorým do podnikania vstupujú, nemohol previesť kontrolu nad svojim podielom na niekoho iného. Nejde o úplne ľahko splniteľnú požiadavku. Ak je druhým spoločníkom obce právnická osoba, prevodom podielov v tejto právnickej osobe sa nie vždy dá zabrániť (ale čosi sa urobiť dá). No úplne najdôležitejšia rada na záver: obce by mali byť v prvom rade obozretné. A zakladať spoločné firmy len s tými, na ktorých sa dá 100% spoľahnúť. Ani najlepšia spoločenská zmluva spoločnej firmy obecný majetok neochráni pred vagabundom, ktorý šiel do podnikania s obcou len preto, aby sa dostal k jej majetku.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU