• Uvod
  • Obec
  • Znečisťovanie verejného priestranstva – ako zakročiť?

Znečisťovanie verejného priestranstva – ako zakročiť?

Prečítať článok:

Playback speed:


Povinnosťou každej obce či mesta je okrem iného aj utvárať a chrániť životné prostredie, či udržiavať čistotu v obci. Nikto neupiera obciam a mestám snahu tieto svoje povinnosti vykonávať čo najlepšie. Avšak, s pribúdajúcimi autami, ľudskou činnosťou a tiež neochotou, či nedbanlivosťou ľudí to je čoraz ťažšie. Znečisťovanie miestnych komunikácií sa v súčasnosti stáva problémom takmer v každej obci a rovnako tak predmetom diskusií v rámci rôznych komunít.

Majú obce možnosti v boji proti znečisťovaniu miestnych komunikácií? Môžu tak, nie len svojich občanov, viesť k environmentálnej zodpovednosti ?

Každá obec či mesto má v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení možnosť vydávať všeobecne záväzné nariadenia („VZN“). VZN slúži na úpravu mnohých vzťahov v obci. V tomto prípade aj vo veci ochrany životného prostredia a verejného poriadku v obci. Účelom tohto VZN môže byť následné utváranie a ochrana zdravých podmienok a spôsobu života obyvateľov obce a ochrana životného prostredia v obci. Obsahom môže byť napríklad aj zákaz znečisťovania verejných komunikácií pri akejkoľvek podnikateľskej či inej činnosti.
Obec si vo VZN môže tiež upraviť aj inštitút správneho deliktu podľa ust. § 27b zákona o obecnom zriadení. Za správny delikt sa považuje porušenie VZN ako aj nedodržiavanie čistoty a poriadku na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tiež situácia, kedy sa nedodržiavaním čistoty a poriadku naruší vzhľad alebo prostredie obce, prípadne ak sa znečistí verejné priestranstvo.

V zmysle zákona o obecnom zriadení môže obec za správny delikt uložiť pokutu až do výšky 6 638 eur. Treba mať však na pamäti, že pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Rovnako treba upozorniť, že správneho deliktu sa môže dopustiť len právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Fyzická osoba – nepodnikateľ sa porušením VZN môže dopustiť priestupku, ktorý bude následne prejednaný v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Okrem iného, obce môžu za znečistenie miestnych komunikácií ukladať pokuty aj v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti uložiť pokutu až do výšky 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. A to v prípade, ak znečistí alebo poškodí diaľnicu, cestu alebo miestnu cestu tak, že spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v zjazdnosti alebo v schodnosti pozemnej komunikácie.

Možnosť ukladania pokút môže byť pre obec účinným nástrojom na eliminovanie znečisťovania ciest v obci. Treba však povedať, že takéto opatrenia by mali byť spojené aj so vzdelávaním občanov o vplyve znečisťovania na životné prostredie. V konečnom dôsledku, boj proti znečisťovaniu ciest je úlohou obce, ktorá si však vyžaduje veľkú mieru spolupráce zo strany jej obyvateľov ako aj širokej verejnosti. Len takýmto spôsobom môžu obce dosiahnuť čistejšie životné prostredie.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek doplňujúce otázky, alebo by ste potrebovali pomôcť s prípravou VZN, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Napríklad aj prostredníctvom chatovacieho okna na tejto stránke.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU