Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania III. časť

Prečítať článok:

Playback speed:


Delimitácia, delimitačný protokol, odovzdanie a prevzatie správy majetku štátu.

Pojmy, s ktorými sa každá obec či mesto už stretli. Už 30 rokov prebieha proces majetkovoprávneho vysporiadania medzi štátom a obcami či mestami. A ani v súčasnosti tento proces nie je ešte ukončený.

Do majetku obcí prechádzajú nehnuteľnosti vrátane pozemkov zastavaných stavbami a priľahlé plochy, ku ktorým patrilo právo hospodárenia zaniknutým národným výborom. Tieto prešli do majetku obcí na základe zákona. K prechodu vlastníctva sa spisovali delimitačné protokoly. Pojem delimitačný protokol však nie je nikde definovaný. Zákon pozná len pojem protokol. Napriek tomu pojmy delimitačný protokol a delimitácia ostali v praxi zachované. Delimitačný protokol mal slúžiť na zjednodušenie zápisu vlastníckych práv do katastra nehnuteľností. Samotné jeho spísanie však neznamenalo nadobudnutie vlastníctva, vlastníctvo sa získalo na základe zákona.

Zákon o majetku obcí je naďalej platným a účinným predpisom. Taktiež ešte stále existujú nehnuteľnosti, ktoré nie sú vysporiadané. Tieto vlastní štát. Pritom by mali byť vo vlastníctve obce, ktorá ich aj spravuje. Preto sa aj v súčasnosti uskutočňuje bezodplatný prevod (delimitácia). Prebieha na základe žiadosti obcí a štát zastupuje Slovenský pozemkový fond. Medzi takýmto majetkom môžeme nájsť miestne cesty, verejné priestranstvá, cintoríny, kultúrne, športové a ďalšie obecné zariadenia, požiarne zbrojnice, kultúrne pamiatky a pod.

Základom je preukázanie práva hospodárenia národného výboru s majetkom. Tento pojem síce nebol nikde definovaný, právo hospodárenia však prakticky znamenalo obdobu vlastníckeho práva. Toto vlastnícke právo patrilo Československej socialistickej republike. Jednotlivé oprávnenia vyplývajúce z vlastníckeho práva ako právo vec držať, užívať a brať z nej úžitky však prináležalo národným výborom. Na to, aby to obec vedela preukázať, je potrebné dohľadať niektoré archívne dokumenty. Pôjde spravidla o hospodárske zmluvy, pozemkovoknižnú vložku so zápisom Československého štátu, súpis majetku a pod. V prípade ich dohľadania sa spíše písomný protokol o ich odovzdaní obci.

Ste obec alebo mesto? A máte svoje vlastníctvo zapísané na listoch vlastníctva alebo naďalej ako vlastník alebo spoluvlastník figuruje štát? Ak ide o druhý prípad, obráťte sa na nás. Radi sa na to pozrieme a pomôžeme vám. Pozrie si aj prvé 2 články zo série: Vlastníctvo štátu a možnosti bezodplatného vysporiadania TU a TU.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU